Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden
Hieronder worden de algemene voorwaarden beschreven van Aster & Emma, gevestigd te Zoersel. Versie geldig vanaf 20 juli 2017.

Algemeen
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op het volledige aanbod van Aster & Emma. Deze voorwaarden zijn ten allen tijde en voor iedereen toegankelijk en zijn opgenomen op de website van Aster & Emma. Op eenvoudig verzoek kan je een schriftelijk exemplaar bezorgd worden. 
Het plaatsen van een bestelling houdt je akkoord in met de leverings- en betalingsvoorwaarden. Aster & Emma behoudt zich het recht toe om haar leverings- en/of betalingsvoorwaarden na het verstrijken van de looptijd te wijzigen.
1. VERKOPER

Aster & Emma is de eenmanszaak van Claire Vanderhaeghen. De maatschappelijke zetel is gelegen in België, 2980 Zoersel, Sparrenlaan 41. Aster & Emma is ingeschreven in de Kruispuntbank der Ondernemingen (KBO) onder het nummer 0810.858.532 met BTW nummer BE0810 858 632.

2. TOEPASSING

Elke bestelling geplaatst door de Koper geldt als aanvaarding van onze algemene voorwaarden die integraal deel uitmaken van de overeenkomst, met uitsluiting van alle andere algemene of bijzondere voorwaarden uitgaande van de Verkoper, die steeds voorwerp uitmaken van een uitdrukkelijk geschrift.

3. PRIJZEN

Al onze prijzen zijn uitgedrukt in euro (€). Alle prijzen zijn inclusief taksen, maar exclusief verzendingskosten, met uitzondering van bepaalde acties duidelijk vermeld op de site. De verzendingskosten worden berekend bij de afrekening van de bestelde goederen op basis van het locatie, gewicht en specifieke wensen van de klant. Voor alle zendingen worden de tarieven van SendCloud, Sendr en bpost gehanteerd. Deze kosten worden afzonderlijk vermeld op de factuur.

Alle aanbiedingen gelden zolang ze op de website zijn opgenomen en worden vermeld. De aangeduide prijzen kunnen steeds wijzigen. Bij het plaatsen van een bestelling geldt steeds de prijs die van toepassing is op het moment van de bestelling.

4. BESTELLINGEN

Online bestellingen kunnen enkel via de webshop (www.asteremma.be) gebeuren. Er worden geen bestellingen, noch toevoegingen aan bestellingen aanvaard via telefoon, e-mail, sociale media of andere. Bestellingen worden pas verwerkt en verstuurd na ontvangst van de betaling.

5. OFFERTES & AANVAARDING VAN DE BESTELLING

Offertes kunnen enkel per mail aangevraagd worden. Prijsoffertes zijn altijd vrijblijvend en pas gebonden aan een bestelling na wederzijdse schriftelijke bevestiging. De offerte is telkens 10 dagen geldig en zolang de voorraad strekt.

6. BETALINGEN

Betalingen dienen altijd in één verrichting te gebeuren en binnen de 14 kalenderdagen. Voor onze online betalingen werken wij samen met Mollie en PayPal. Je kan direct en veilig betalen met courante betaalmiddelen zoals Maestro, Visa of Mastercard, online bankieren via je eigen bank of betalen via PayPal.

7. AANBIEDINGEN & PROMOTIES

Aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij anders vermeld. Aanvullingen, wijzigingen en/of andere afspraken zijn slechts van kracht indien schriftelijk overeengekomen.
Voor aankoopbonnen zijn de voorwaarden en termijnen van kracht zoals op de bon vermeld is.
Verschillende aanbiedingen, actie's en cadeaubons kunnen niet samen gebruikt worden. Per bestelling kan slechts gebruik worden gemaakt van 1 kortingsactie. 

 Aanbiedingen en promoties gelden zolang de voorraad strekt 


8. VERZENDING & LEVERING

Producten worden enkel geleverd in de landen waarvoor de website de levering toestaat. Een foutief doorgegeven leveringsadres is de verantwoordelijkheid van de Koper en kan aanleiding geven tot extra kosten enkel ten laste van de Koper.

Het pakket wordt enkel na betaling van het verschuldigd bedrag binnen de twee (2) werkdagen opgestuurd. De leveringstermijn wordt geschat op een (1) tot drie (3) werkdagen maar is echter niet bindend. Geen enkele vertraging in de levering kan aanleiding geven tot verbreking van de koop of de betaling van een schadevergoeding ten voordele van de Koper, behoudens in geval van opzettelijke vertraging veroorzaakt door de Verkoper.

Alle goederen worden voor verzending zorgvuldig verpakt. De Verkoper is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor eventuele beschadiging of verlies tijdens de verzending.

9. VERZAKINGSRECHT: HET TERUGSTUREN & TERUGBETALEN VAN ARTIKELEN

In het kader van de verkoop op afstand aan consumenten die binnen het toepassingsgebied vallen van art. VI.45 e.v Wetboek Economisch Recht  heeft de consument het recht aan de onderneming mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van een motief binnen de 14 kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de levering van het goed. Het terugsturen en terug betalen van geknipte stoffen is enkel mogelijk vanaf een minimum lengte van 50cm en veelvouden hiervan. Patronen en andere artikelen die geretourneerd worden, worden enkel teruggenomen in de ongeopende, originele verpakking. Alvorens een artikel terug te sturen, contacteert de Klant de Verkoper om dit mee te delen. Het terugsturen van een artikel gebeurt op kosten van de klant en steeds op eigen risico. Het retouradres: Aster & Emma, t.a.v. Claire Vanderhaeghen, Sparrenlaan 41, 2980 Zoersel, België. De terugbetaling zal plaatsvinden binnen de 14 kalenderdagen na het ontvangen van de (onbeschadigde) artikelen.

10. AFBEELDINGENAlle afbeeldingen, foto's, tekeningen, gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren, afbeeldingen van etiketten, enz... op de website van Aster & Emma gelden slechts bij benadering, zijn indicatief en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.
Kleuren kunnen in bepaalde mate afwijken van de werkelijkheid.
11. KLACHTEN

Klachten van een foutieve levering moeten binnen de acht dagen na ontvangstdatum gemeld worden. Verborgen gebreken moeten ons binnen de acht dagen na ontvangstdatum worden gemeld. Het in ontvangst nemen van de goederen door de Koper dekt iedere foutieve levering en elk mogelijk gebrek dat kon worden vastgesteld.

12. WAARBORG

Onze waarborg beperkt zich tot de waarborg voor verborgen gebreken en de waarborg ingeval van consumentenkoop, beiden voorzien in het Burgerlijk Wetboek. Wij staan enkel in voor schade die het gevolg is van opzet of grove fout. Wij zijn niet aansprakelijk voor algemene of bijzondere onrechtstreekse schade, van welke aard ook, door de Koper geleden.

13. OVERMACHT

Wij zijn niet aansprakelijk voor een vertraging in de uitvoering of voor een niet-uitvoering van onze verbintenissen omwille van gebeurtenissen buiten onze normale controle, inbegrepen productie-onderbrekingen, moeilijkheden bij aanvoer of tekorten aan grondstoffen, werkkrachten, energie of transport of vertragingen in transport, stakingen, lock-outs, werkonderbrekingen of andere collectieve arbeidsgeschillen, die hetzij onszelf, hetzij onze leveranciers raken, en dit zelfs indien deze gebeurtenissen voorzienbaar zijn.

14. PERSOONSGEGEVENS

Door een bestelling te plaatsen op www.asteremma.be staat de Koper uitdrukkelijk toe over te gaan tot de verwerking en het gebruik van zijn/haar persoonsgegevens voor doeleinden zoals de administratie van het klantenbestand, het beheer van de bestelling, leveringen en facturen, het opvolgen van de solvabiliteit, marketing en reclame. De verwerking voor marketingdoeleinden en de geïntegreerde reclame gebeurt enkel indien de klant zich hiertoe uitdrukkelijk akkoord heeft verklaard tijdens het orderproces. Aster & Emma zal de gegevens niet overmaken aan derden. De Koper heeft voor al zijn gegevens het recht op inzage en verbetering. De Koper heeft te allen tijde het recht zich kosteloos te verzetten tegen de verwerking voor directe marketing doeleinden. Voor meer informatie wordt de Koper uitgenodigd zich te wenden tot het openbaar register bijgehouden door de Commissie voor Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer te Brussel. Voor meer informatie betreffende de Wet op de Privacy wordt verwezen naar ons privacybeleid.

15.TOEPASSELIJK RECHT

Op alle overeenkomsten is het Belgisch recht van toepassing.
In geval van betwisting zijn alleen de rechtbanken van Antwerpen bevoegd.
16.BEWIJS

Alle partijen aanvaarden binnen het kader van hun relatie het elektronische bewijs (bijvoorbeeld: email, back-ups, ...).

17. SCHEIDBAARHEID

Indien een artikel van deze voorwaarden nietig wordt verklaard, zal deze nietigheid de geldigheid van de overige artikelen niet aantasten.

18. DISCLAIMER

Domeinnaam, logo en andere bestanddelen verbonden aan Aster & Emma worden beschermd door intellectuele rechten. Wie ze wenst te reproduceren of verspreiden onder het publiek moet hiervoor de uitdrukkelijke en voorafgaande schriftelijke toestemming aanvragen aan Claire Vanderhaeghen.

Alle bijhorende informatie op de website wordt met zorg gepubliceerd. Ondanks alles is het mogelijk dat de vermelde informatie niet volledig of onjuist is. Claire Vanderhaeghen of Aster & Emma kan niet aansprakelijk gesteld worden voor dergelijke onjuistheden. Claire Vanderhaeghen of Aster & Emma behoudt zich het recht, te allen tijd en zonder verwittiging, de voorwaarden te wijzigen.

19. CONTACTGEGEVENS

Aster & Emma
www.asteremma.be
Claire Vanderhaeghen
Sparrenlaan 41
B - 2980 Zoersel
claire@asteremma.be
+32486401692
BTW BE 0810 858 632

------------------
Verzakingsrecht

In het kader van de verkoop op afstand aan consumenten die binnen het toepassingsgebied vallen van art. VI.45 e.v Wetboek Economisch Recht  heeft de consument het recht aan de onderneming mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van een motief binnen de 14 kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de levering van het goed. Het terugsturen en terug betalen van geknipte stoffen is enkel mogelijk vanaf een minimum lengte van 50cm en veelvouden hiervan. Patronen en andere artikelen die geretourneerd worden, zitten ongeopend in hun originele verpakking. Alvorens een artikel terug te sturen, contacteert de Klant de Verkoper om dit mee te delen. Het terugsturen van een artikel gebeurt op kosten van de klant en steeds op eigen risico. Het retouradres: Aster & Emma, t.a.v. Claire Vanderhaeghen, Sparrenlaan 41, 2980 Zoersel, België.De terugbetaling zal plaatsvinden binnen de 14 kalenderdagen na het ontvangen van de (onbeschadigde) artikelen.